Αναρτήσεις

Ερέχθειο Ακροπόλεως // Προσδιορισμός έτους και ημέρας θεμελίωσης του μνημείου, με χρήση αστρογεωδαιτικών μεθόδων.