Μια κριτική ανάγνωση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ρέματος του Προφήτη Δανιήλ.


Μια κριτική ανάγνωση 
της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
του ρέματος του Προφήτη Δανιήλ.

Εισαγωγή

Εδώ και καιρό βρίσκεται στα σκαριά ένα έργο υπό τον τίτλο: «Μελέτη του οδικού και υδραυλικού έργου του ρέματος Προφήτη Δανιήλ από την Ιερά Οδό μέχρι τον Κηφισό». Κάθε τέτοιο έργο για να εγκριθεί χρειάζεται ο εργολάβος να καταθέσει μια Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), η οποία χρειάζεται να εγκριθεί από τον αρμόδιο φορέα (Υπουργείο, Περιφέρεια) για να προχωρήσει το έργο. Στην σχετική συνεδρίαση που έγινε (20.12.2017) κατατέθηκε η εισήγηση - γνωμοδότηση του σχετικού τμήματος της Περιφέρειας προς το Περιφερειακό Συμβούλιο, η οποία γνωμοδότησε θετικά. Εμείς στο παρόν άρθρο, διαβάζουμε την Μ.Π.Ε., σχολιάζουμε την εισήγηση και την γνωμοδότηση, εντοπίζουμε τα επίμαχα σημεία και τέλος εξηγούμε και τεκμηριώνουμε την δική μας αρνητική στάση στην σχετική μελέτη, προσθέτοντας παράλληλα και τις προτάσεις μας.

Γνωριμία με το προτεινόμενο προς υλοποίηση έργο στην περιοχή του Ελαιώνα - Ρούφ

Στις 20.12.2017 κατατέθηκε η εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής, της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής, της Γενικής Δ/νσης Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κλιματικής Αλλαγής, της Περιφέρειας Αττικής στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής όπου συζητήθηκε το θέμα σχετικά με την: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου Μελέτη του οδικού και υδραυλικού έργου και του ρέματος Προφήτης Δανιήλ από την Ιερά Οδό μέχρι τον Κηφισό.

Όπως αναφέρει η ίδια η μελέτη: Η παρούσα μελέτη αποτελεί τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του προτεινόμενου προς υλοποίηση έργου: «Μελέτη του οδικού και υδραυλικού έργου του ρέματος Προφήτης Δανιήλ από την Ιερά Οδό μέχρι τον ποταμό Κηφισό». Το προτεινόμενο έργο είναι υδραυλικό και οδικό. Σύμφωνα με την σχετική μελέτη, λόγω της σημασίας του συνολικού έργου και συνεκτιμώντας τις διαφορετικές απαιτήσεις μιας ΜΠΕ οδικού και μιας ΜΠΕ υδραυλικού έργου, η ΜΠΕ αποτελείται από 2 τεύχη αυτοτελούς μελέτης, 1 για το οδικό έργο και 1 για το υδραυλικό έργο.

Αρμόδιος του έργου

Φορέας του έργου είναι η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών (Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.)

Διευθύνουσα Υπηρεσία του Υδραυλικού Έργου είναι η διεύθυνση Υδραυλικών Έργων (Δ10) της Περιφερειακής Διοίκησης Αττικής

Η αρμόδια αρχή για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου είναι η Διεύθυνση Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων (ΔΙ.ΠΑ.) του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΘ.Π.Α.Π.ΕΝ.)

Συντάκτες της μελέτης
Γραφείο Μελετών "ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ"

Περιεχόμενα μελέτης
Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέματος αποτελείται από δύο τεύχη. Το τεύχος Ι που αφορά το Υδραυλικό Έργο 222 σελ. και το τεύχος ΙΙ που αφορά το Οδικό Έργο 191 σελ., μετά συνημμένων χαρτών, φωτογραφιών και σχεδιαγραμμάτων.

Στόχος και Σκοπιμότητα Υλοποίησης των Έργων

Υδραυλικό έργο

Στόχος υλοποίησης του έργου είναι η επίτευξη της αποτελεσματικής υδραυλικής λειτουργίας του ρέματος Προφήτη Δανιήλ που λειτουργεί ως αποδέκτης τόσο της στενής περιοχής που διαρρέει, όσο και του παντορροϊκού δικτύου μιας ευρείας περιοχής του κέντρου των Αθηνών.

Το ρέμα του Προφήτη Δανιήλ που αποστραγγίζει την περιοχή του Ελαιώνα, είναι παράλληλα αποδέκτης των όμβριων υδάτων μιας ευρύτερης περιοχής (λεκάνης) των Αθηνών, που εκτείνεται ως τα ψηλά σημεία των λόφων Φιλοπάππου, Ακρόπολης, Λυκαβηττού και Αττικού Άλσους, τις πλατείες Συντάγματος και Κυψέλης, την περιοχή των οδών Φωκίωνος Νέγρη και Αγίου Μελετίου. Η αποχέτευση της ευρείας περιοχής είναι προβληματική για διαφορετικούς κατά περίπτωση λόγους (ανθρωπογενείς παρεμβάσεις, παράνομες συνδέσεις, τεχνική ανεπάρκεια συγκεκριμένων έργων υπερχείλισης και φρεατίων μερισμού των απορροών, παρεμβολή εμποδίων στην απορροή κα). Παράλληλα, η υδραυλική λειτουργία του ρέματος ως αποδέκτη της μεγάλης αυτής περιοχής είναι σήμερα εντελώς ανεπαρκής, η δε περιβαλλοντική του κατάσταση απαράδεκτη. Οι συνθήκες αυτές αποτελούν έναν ακόμα παράγοντα υποβάθμισης της περιοχής του Ελαιώνας, με την έντονη δυσοσμία και την εικόνα ανοικτού οχετού που εμφανίζει το ρέμα, ιδιαίτερα την ξηρά περίοδο.
 
Στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η αντιστροφή της απαράδεκτης σημερινής κατάστασης, μέσω αποκατάστασης της υδραυλικής λειτουργίας του ρέματος ως αποδέκτη και εξασφάλισης περιβαλλοντικά αποδεκτών συνθηκών απορροής τους σε συνθήκες ελεύθερης απορροής. Στόχος του προτεινόμενου έργου είναι παράλληλα η βελτίωση – αναβάθμισης της αποχέτευσης σημαντικών κεντρικών περιοχών της Αθήνας που παρουσιάζουν συχνά έντονα προβλήματα πλημμυρών.

Οδικό Έργο
 
Στόχος υλοποίησης του έργου είναι η αναβάθμιση των συνθηκών οδικής κυκλοφορίας στην περιοχή του Ελαιώνα με σκοπό τη διευκόλυνση των λειτουργιών και συνολικά την πολεοδομική ανασυγκρότηση της στενής και της ευρείας περιοχής, σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις του Νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας – Αττικής.

Οι έντονες εμπορικές παραγωγικές και άλλες χρήσεις της περιοχής, δεν μπορούν σήμερα να εξυπηρετούν από το ατελές και ιδιαίτερα ανεπαρκές οδικό της δίκτυο. Το γεγονός αυτό αποτελεί καθοριστικό παράγοντα περαιτέρω επιβάρυνσης της ήδη υποβαθμισμένης περιοχής, ενώ παράλληλα αποτρέπει την εκτέλεση διαμπερών κινήσεων πολύ θα αποφόρτιζαν τις κύριες οδικές αρτηρίες των λεωφόρων Αθηνών και Κηφισού.

Οι υπάρχουσες αρτηρίες στην περιοχή διατάσσονται παράλληλα μεταξύ τους, ενώ ο μοναδικός εγκάρσιος δρόμος, η οδός Αγίας Άννας είναι σήμερα στενή, ατελώς διανοιγμένη και με σημαντικά κατά θέσεις πλευρικά εμπόδια, που δυσχεραίνουν την οδική κυκλοφορία. Η οδός Αγίας Άννας προτείνεται να διαπλατυνθεί και να αναβαθμιστεί σε αστική αρτηρία, με ΜΠΕ που εκπονήθηκε πρόσφατα, όμως η αποφόρτιση της οδικής κίνησης της περιοχής και ιδιαίτερα της κίνησης που συντελείται εγκάρσια προς τις υπάρχουσες αρτηρίες, θα επιτευχθεί πλήρως με το προτεινόμενο έργο, το οποίο θα λειτουργεί επικουρικά με την προς αναβάθμιση οδό Αγίας Άννας.

Κριτική ανάγνωση της σχετικής εισήγησης, για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου.

Γενική θέση

Καταρχήν για να το ξεκαθαρίσουμε, η θέση μας είναι αρνητική ως προς την προτεινόμενη Υδραυλική Μελέτη και θετική ως προς την ανάγκη οριοθέτησης και διευθέτησης του ρέματος. 

Τα έργα που προτείνει ο μελετητής (Γραφείο Μελετών «ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ») είναι στην λογική των σκληρών επεμβάσεων όπως ονομάζονται οι επεμβάσεις με μπετόν. Πλέον η λύση αυτή θεωρείται η έσχατη στην καλύτερη και η πλέον απαρχαιωμένη και εγκληματική στην χειρότερη, ειδικά για την Αθήνα του σήμερα. 

Οι Σύλλογοι και οι άνθρωποι που ασχολούμαστε με τα ρέματα, προτείνουμε μέρος από τα λεφτά των έργων να αρχίζουν να δίνονται σε απαλλοτριώσεις και σε άνοιγμα του ζωτικού χώρου των ρεμάτων είτε απευθείας από τον προϋπολογισμό του έργου, είτε με την λογική της αυταποζημίωσης όπου αυτό είναι εφικτό. Σύμφωνα με τον Ν.653/1977 ορίζεται ότι: «...οι ωφελούμενοι παρόδιοι ιδιοκτήτες εκάστης πλευράς, υποχρεούνται εις αποζημίωσιν ζώνης πλάτους δεκαπέντε (15) μέτρων, διά συμμετοχής των εις τας δαπάνας απαλλοτριώσεως των καταλαμβανομένων υπό των οδών τούτων ακινήτων». Μέχρι πριν από λίγα χρόνια το τεκμήριο αυτό ήταν αμάχητο. Μετά από επανειλημμένες καταδίκες της Ελλάδος από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ψηφίστηκε ο Ν.2971/2001 (ισχύει από 20-1-2002), ο οποίος ορίζει ότι το τεκμήριο της ωφέλειας των ιδιοκτητών είναι μαχητό. Τέλος άλλος ένας άμεσος τρόπος εσόδων είναι από τα πρόστιμα που πρέπει επιτέλους να μπουν σε όλους αυτούς (δημόσιο, ιδιώτες, βιομηχανίες) που ρυπαίνουν με παράνομες συνδέσεις και απορροές.

Όσον αφορά το ρέμα του Προφήτη Δανιήλ είναι μια αρκετά δύσκολη και ιδιαίτερη περίπτωση μιας και η κατάσταση του είναι επιεικώς τραγική. Αλλά για αυτόν τον λόγο ακριβώς πρέπει να δοθεί ειδική έμφαση και φροντίδα.

Ειδικές αναφορές
Στην σελίδα 6 αναφέρει η εισήγηση:

"Σύμφωνα με τα ΠΔ του Ελαιώνα η αναβάθμιση θα γίνει μόνο μέσω της σταδιακής χωροθέτησης χώρων πρασίνου."


Σχόλιο:
Χώροι πρασίνου όμως δεν είναι μόνο το γκαζόν και τα δεντράκια ένα εδώ και ένα εκεί, τα οποία συνήθως είναι η πρόταση για το πράσινο από τις ΜΠΕ και τα οποία θα πρέπει να συντηρούνται και να ποτίζονται, κάτι που από την εμπειρία μας ξέρουμε ότι αμελείται. Χώροι πρασίνου είναι οι χωμάτινες επιφάνειες και η φυσική βλάστηση που προκύπτει αν αφήσουμε το ρέμα να λειτουργήσει σαν ρέμα.

Στην σελίδα 8 αναφέρει η εισήγηση:
"Η διευθέτηση προτείνεται να γίνει με την εφαρμογή ανοικτών ορθογωνικών διατομών από οπλισμένο σκυρόδεμα με διαστάσεις υδραυλικής διατομής πλάτους από 8,00μ έως 13,00μ και ύψους από 3,50μ έως 9,0μ. Όπου από το απαιτούμενο πλάτος των διατομών και τη διαθεσιμότητα χώρου είναι εφικτό προτείνεται η λιθένδυση των εσωτερικών πλευρών των διατομών (συνολικό μήκος διατομών με λιθένδυση περίπου 893μ)".

Σχόλιο: 
Δηλαδή 3 χιλιόμετρα και άλλο τσιμέντο στην ήδη υποβαθμισμένη περιοχή.

Στην ίδια σελίδα αναφέρει η εισήγηση:
"Τέλος το έργο προτείνει την κατασκευή δύο νέων παραρεμάτιων αγωγών ακαθάρτων εκατέρωθεν της διευθετημένης διατομής του νέου ρέματος, που θα εκβάλλουν στον ΚΑΑ για το διαχωρισμό των απορροών".

Σχόλιο:
Με το σχετικό συμφωνούμε καθώς είναι επιτακτική ανάγκη η ύπαρξη δυο αγωγών. 

Επίσης στην ίδια σελίδα αναφέρει η εισήγηση:
"Το ρέμα του Προφήτη Δανιήλ εκκινεί την πορεία του από τη Λεωφόρο Αθηνών διέρχεται από τις περιοχές Βοτανικού, Ταύρου και Ρέντη και συμβάλλει στον Κηφισό στο ύψος της διασταύρωσης με τη ΣΓ του ΟΣΕ κατάντη της οδού Μακρυγιάννη – Ταύρου (Λεγάκη). Το συνολικό μήκος του είναι 3.850 μ. από τα οποία τα 1050 μ. του ανάντη τμήματος από τη Λεωφόρο Αθηνών ως και την οδό Αγίου Πολυκάρπου, έχουν καλυφθεί με την εφαρμογή ορθογωνικής διατομής 6,3m x 3,7m (Π x Υ) με κλίση 0,80% μέσω της οποίας μπορεί να διοχετεύει παροχή περίπου 138 μ3/s

Παράλληλα στην αριστερή (κατά τη ροή) πλευρά του ρέματος υπάρχει ένας αγωγός ακαθάρτων, ο Αριστερός Παραπροφήτιος αγωγός ο οποίος ακολουθεί το ρέμα από την κεφαλή του μέχρι και την οδό Λεγάκη στην περιοχή του Ρέντη. Ο αγωγός αυτός που στο παρελθόν ήταν ο Κ.Α.Α. σήμερα αποχετεύει τα ακάθαρτα της ανατολικής περιοχής του ρέματος αλλά και είναι ο αποδέκτης για τις απορροές που εκτρέπονται από το ρέμα σε ξηρά περίοδο μέσω ενός φρεάτιου τύπου κόφτρας (Ε2) στο ύψος της Λεωφόρου Αθηνών."


Σχόλιο:
Εδώ υπάρχει ένα σφάλμα όσον αφορά την εκκίνηση του ρέματος. Όπως αναδείξαμε σε άλλο μας άρθρο το ρέμα του προφήτη Δανιήλ δεν γεννιέται μετά την Λεωφόρο Αθηνών, όπως αναφέρεται, αλλά συνδέεται με τα ρέματα της Ακαδημίας και τα ρέματα που έρχονται από το κέντρο (ρέμα Λεβίδη - Φωκίωνος Νέγρη και ρέμα Κυκλοβόρου).


Στην σελίδα 9 αναφέρει η εισήγηση:

"Στο ρέμα Προφήτη Δανιήλ συμβάλλουν διάφοροι αγωγοί ομβρίων, ακαθάρτων και παντορροϊκοί. Οι αγωγοί ακαθάρτων έχουν σωληνωτή διατομή από Φ250 έως Φ450 και οι περισσότεροι εντοπίζονται δύσκολα λόγω του χαοτικού χαρακτήρα της περιοχής. Το ίδιο ισχύει και για τους παντορροϊκούς αγωγούς, αλλά και για τους αγωγούς ομβρίων που πιθανόν καλύπτονται κατά τμήματα από κτίρια".

Σχόλιο:
Αυτό είναι από τα πιο σημαντικά σημεία. Η όποια πρόταση οφείλει να περιλαμβάνει προτάσεις και να διαπνέεται από την πρόθεση να βρει όλα αυτά που αναφέρονται εδώ και να τα διορθώσει, κάτι που η παρούσα μελέτη δεν κάνει. 

Στην σελίδα 10 αναφέρει η εισήγηση:
"Πάντως παρά τις δυσμενείς συνθήκες το ρέμα του Προφήτη Δανιήλ φαίνεται ότι λειτουργεί σε σχέση με τα όμβρια..."


Σχόλιο: 
Δηλαδή μας λέει ότι το ρέμα δεν πλημμυρίζει ακόμα και σήμερα. Άρα μπορούμε να κάνουμε το εύλογο ερώτημα: Τότε γιατί να το τσιμεντώσουμε;

Στην σελίδα 10 και 11 αναφέρει η εισήγηση:
"Είναι προφανές όμως ότι οι διατάξεις αυτές δεν λειτουργούν, ή λειτουργούν πλημμελώς. Το ρέμα εμφανίζει εικόνα ρύπανσης (οσμές, χρώμα) με έντονη παρουσία υπερχειλίσεων ακαθάρτων. Αυτές προέρχονται από τις περιοχές των Σεπολίων του κέντρου της Αθήνας των Πετραλώνων και του Βοτανικού – Ρέντη και αποδίδονται στην έλλειψη ή τη μη ορθή λειτουργία των υπερχειλιστών διαχωρισμού ομβρίων/ ακαθάρτων και την ύπαρξη παράνομων συνδέσεων ακαθάρτων σε παντορροϊκούς και αγωγούς ομβρίων που καταλήγουν στο ρέμα. Παράλληλα ο Αριστερός Πραπροφήτιος αγωγός δεν έχει τη δυνατότητα επαρκούς συντήρησης αφού κατά τμήματα καλύπτεται από κτίρια"


Σχόλιο: 
Εδώ μπαίνουμε στην ταμπακέρα πλέον. Η όποια πρόταση ξαναλέμε ότι πρέπει να περιλαμβάνει προτάσεις και να διαπνέεται από την πρόθεση να τα βρει όλα αυτά και τα διορθώσει, κάτι που η παρούσα μελέτη δεν κάνει.
Στην σελίδα 11 αναφέρει η εισήγηση:

"Τα λύματα προέρχονται από παράνομες συνδέσεις και είναι κυρίως βιομηχανικά απόβλητα. Σε περίοδο βροχοπτώσεων κλείνονται με χειροκίνητα θυροφράγματα τα στόμια των αγωγών παροχέτευσης και έτσι τα λύματα μαζί με τα όμβρια οδηγούνται στη θάλασσα μέσω του Κηφισού και δεν επιβαρύνεται ο ΚΑΑ με άλλα όμβρια, πέραν αυτών που προέρχονται από το κεντρικό παντορροϊκό σύστημα της Αθήνας και τις τυχόν διαρροές από τα θυροφράγματα".


Σχόλιο: 
Εδώ πρέπει να προβλεφθούν αυτοψίες και αυστηρά πρόστιμα επιτέλους. Επαναλαμβάνουμε για τρίτη φορά ότι η όποια πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει προτάσεις και να διαπνέεται από την πρόθεση να τα βρει όλα αυτά και τα διορθώσει, κάτι που η παρούσα μελέτη δεν κάνει.

Σύνοψη - Συμπεράσματα - Προτάσεις 
Κλείνοντας αναφέρουμε σχετικά, σαν σύνοψη, για τα δυο αντικείμενα της Υδραυλικής μελέτης και της οδικής.

1. Για την απορροή των ομβρίων

Τα όμβρια είναι τα νερά της βροχής. Αν ανοιχτεί το ρέμα με χωμάτινες διατομές και φυτοκομικές επεμβάσεις στα πρανή του, κατά κανόνα τότε δεν προκύπτει πλημμυρικό πρόβλημα. Χρειάζεται ειδική μελέτη για να βρουν οι αρμόδιοι το κατάλληλο εύρος της κοίτης, για να το προτείνουν στην οριοθέτηση του ρέματος κάτι που πρέπει φυσικά να γίνει πριν τις διευθετήσεις και κάτι που η παρούσα μελέτη δεν κάνει.

2. Για την απορροή των ακαθάρτων
Ο βόρειος αποχετευτικός αγωγός που προτείνεται πρέπει να γίνει, ενώ ο νότιος που υπάρχει σήμερα να αναβαθμιστεί, και να απορρέουν με χωριστό σύστημα τα νερά στο ρέμα που έρχονται από το κέντρο. Χρειάζεται επίσης να γίνει αυτοψία, στο κλειστό τμήμα, για να βρεθούν οι παράνομες συνδέσεις και να μπουν τσουχτερά πρόστιμα που θα ενταχθούν στον προϋπολογισμό του έργου και θα αποτρέψουν παρόμοια φαινόμενα στο μέλλον.

Για τα οδικά
Αν το ρέμα έχει την ζώνη που πρέπει, τότε το οδικό έργο μπορεί να γίνει με καλύτερες προϋποθέσεις, καθώς περιλαμβάνει και αρκετές γέφυρες. Είναι ανάγκη μα υπάρχει ομαλή οδική σύνδεση στην περιοχή, εφόσον όμως έχουν λυθεί ορθολογικά τα θέματα που αφορούν το ρέμα και τον χώρο του.

Συμπεράσματα
Στην σελίδα 37 (συμπεράσματα) αναφέρει η εισήγηση:

"λόγω και του κρισίμου χαρακτήρα του υδραυλικού έργου,
η Υπηρεσία τοποθετείται υπέρ του έργου, όμως με τις ακόλουθες παρατηρήσεις"

 Οι παρατηρήσεις της Υπηρεσίας γενικά μας βρίσκουν σύμφωνους, όμως το ορθόν και αποδεκτό από εμάς θα ήταν η εξής πρόταση:

λόγω και του κρισίμου χαρακτήρα του υδραυλικού έργου, η Υπηρεσία τοποθετείται υπέρ του έργου, όμως μόνο μετά από νέα μελέτη που να περιλαμβάνει τις ακόλουθες παρατηρήσεις:

1. προτείνεται η δέσμευση των αντίστοιχων χώρων υπεράνω του καλυμμένου ρέματος αλλά και εκατέρωθεν αυτού, σε μία απόσταση κατελάχιστον 25 μέτρων από τα πρανή (35 μέτρων από τον νοητό άξονα του ρέματος), με απαγόρευση εργασιών και οικοδόμησης, με την προοπτική μιας μελλοντικής ανασύστασης και αποκατάστασής του εν λόγω καλυμμένου τμήματος.

2. να προβλέπει επιπρόσθετα, τη μελλοντική διασύνδεση του ρέματος με την περιοχή της απομονωμένης έως τώρα Ακαδημίας Πλάτωνος, μέσω διαμόρφωσης σχετικής πράσινης διαδρομής

3. όλα τα έργα αποχέτευσης, όχι μόνο της εγγύς περιοχής αλλά όλων των εξυπηρετούμενων υπολεκανών (της κεντρικής Αθήνας), να στοχεύουν στη διαμόρφωση ενός πλήρως χωριστικού συστήματος διαχείρισης ομβρίων και ακαθάρτων.

4. η Υπηρεσία θα επιθυμούσε μεταξύ του κυρίως ρέματος και των προτεινόμενων οδών, την παρεμβολή ικανών παραρεμάτιων πράσινων ζωνών μετά σχετικών πράσινων διαδρομών ως άνω αναφερομένων, δηλ αυτών της δια-σύνδεσης Κηφισού-Ακαδημίας Πλάτωνος.


Στην ίδια σελίδα αναφέρουν μάλιστα:
"Δεν χρειάζεται να επισημανθεί ιδιαίτερα, ότι η Υπηρεσία μας δεν μπορεί να κάνει αποδεκτή ουδεμία επιπρόσθετη κάλυψη του ρέματος."

Ας θυμίσουμε σε όλους κλείνοντας, επειδή κάποιοι δεν ξεχνάμε, ότι η πορεία για την κάλυψη ενός ρέματος είναι: 

1. υποβάθμιση
2. τσιμεντοποίηση
3. κάλυψη

Σήμερα το ρέμα του Προφήτη Δανιήλ έχει υποστεί το πρώτο και εν μέρη το δεύτερο και το τρίτο. Αν γίνει στο υπόλοιπο τμήμα του το δεύτερο, είναι πλέον θέμα χρόνου το τρίτο.

Επομένως θεωρούμε προφανές ότι οποιαδήποτε θετική γνωμοδότηση μπορεί να γίνει μόνο σε μια νέα μελέτη που να περιλαμβάνει όλα τα ανωτέρω και όχι σε μια μελέτη με την ευχή να τα περιλάβει στο μέλλον.


Δημήτρης Θεοδοσόπουλος
Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Φεβρουάριος 2018


Σχόλια